Support@wisehost.co.il | 050-877-0778

הסכם מתן שירותים ותנאי שימוש ע"י WiseHost

הסכם זה חל בין "WISEHOST" (להלן: "נותן השירות"), לרבות כל גוף, אדם או חברה האחראיים על הנותן ובעלי זכויות הקניין הרוחני בנותן הישרות, לבין כל מזמין שירות, אדם ו/או גוף אשר רוכשים שירות מסוים מנותן השירות (להלן: "הלקוח")

הואיל ונותן השירות מספק שירותי אינטרנט

והואיל והלקוח שוכר שירותי אינטרנט מנותן השירות

והואיל וקבלת השירותים מנותן השירות מותניתת בהסכמה לאמור בהסכם \ תקנון זה להלן

אי לכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. כללי

עם הזמנת השירותים על ידי הלקוח ועם קבלתם, הלקוח מסכים עם תנאי השימוש של נותן השירות. התנאים המפורטים להלן נועדו על מנת לוודא שימוש נאות בשירותים אותם מקצה נותן השירות ללקוחותיו, ועל מנת לוודא שימוש נאות ברשת האינטרנט כלפי כלל לקוחות נותן השירות ובכלל.

2. השירותים

2.1.נותן השירות מספק שירותי אינטרנט, אשר כוללים בין היתר, אחסון/אירוח אתרים, פיתוח אתרים ודפי אינטרנט לרבות רכישת תבניות (Templates) לבניית אתרים וכדומה (לעיל ולהלן: "השירותים").

2.2.השירותים מוענקים כפי שהם (As-Is) וללא כל מצג שהוא ביחס לטיבם ו/או לאיכותם ו/או להתאמתם לצרכי הלקוח או לשימוש מסוים.

2.3. נותן השירות רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, להוסיף, לגרוע, להגביל, לשנות, לתקן לבטל או להשעות את השירותים הניתנים על ידו ו/או כל חלק מהם, מבלי שהדבר יקים ללקוח עילת תביעה כלשהי.

3. שימוש חוקי והולם

3.1. שרתי החברה ישמשו אך ורק למטרות חוקיות.

3.2. כל ניסיון לשימוש לרעה במשאבי חוות השרתים, שרתי נותן השירותים, מחשביו, חשבונות לקוחותיו או כל חשבון אחר בשרתי נותן השירות אסור בהחלט. בכל מקרה של ניסיון לשימוש לרעה או בשימוש לרעה בזכויות הניתנות ללקוח בעת הפעלת חשבונו, תישקל בחומרה ותגרור השעיית החשבון במלואו או בחלקו או סגירתו לצמיתות ללא כל התראה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של נותן השירות.

3.3. כל ניסיון ניצול לרעה או פגיעה באי אילו ממערכות נותן השירות או בחשבונות לקוחותיו אסורה בהחלט. כל חשבונות הלקוחות וכן חשבונות RESELLERS האחראים לחשבונות לקוחותיהם, מחויבים לקיום תנאי שימוש אלו. כל כישלון במילוי מוחלט של כל סעיפי הסכם זה, יובילו באופן ברור לסגירת חשבון הלקוח וכל החשבונות הנלווים לו. נותן השירות שומר לעצמו את הזכות להסיר חשבונות לקוחות ממערכותו ללא התראה מוקדמת באם קיימת הסיבה להאמין כי סעיפים בהסכם זה לא בוצעו במלואם.

3.4. לקוח המשתמש בשרתי נותן השירות לצורך פיתוח או הפעלות ניסיוניות של אפלקיציות רשת, אשר מריץ אפליקציה אשר הוא מודע כי ביכולתה לפגוע או להשבית את מערכות השרת או את השרתים, מפר לרעה את סעיפי הסכם זה, ומסתכן בסגירה חד צדדית של חשבונו.לא יורשה בכל דרך שהיא מתן שירותים או תכונות העשויים באופן פוטנציאלי להשפיע על נושאי אבטחה, מהירות ו/או יציבות של השרתים. סעיף זה נוגע גם לפעילות צד שלישי העשויה להתרחש עם הפעלת DLLs בשרת, שימוש בפרוטוקול FTP אנונימי, שימוש ב- UPLOAD מכל סוג שהוא או הזנת טפסים. כל לקוח אשר ישתמש במשאבי מערכת גבוהים, שאינם סבירים, לפי שיקול דעתו הבלעד של נותן השירות, כגון, אך לא רק : CPU time, memory usage, network resources, יושעו באופן מיידי, בשל גרימת נזק לשרת ופגיעה בפעילות תקינה של לקוחות אחרים בשרת, וזאת ללא כל התראה מוקדמת.

3.5. הלקוח מתחייב להשתמש בשירותים הניתנים לו באופן חוקי בלבד, ובהתאם להוראות תקנון זה, הזמנת השירות וכל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, ובכפוף להוראות כל דין, הלקוח מצהיר ומתחייב כי לא יעשה שימוש בשירותי נותן השירות לצורך אף אחד מאלה:

3.5.1. שימוש לרעה במשאבי נותן השירות לרבות שרתיו וכן בזכויות אשר ניתנו ללקוח במסגרת מתן השירותים;

3.5.2. פרסום חומר פורנוגראפי, זנות, הימורים אסורים, או שימוש בסמים מסוכנים, לרבות קישור לאתרים אחרים הכוללים תכנים כגון אלו;

3.5.3. התחזות, גניבת זהות, מרמה או הונאה אחרת כלשהי, לרבות: PHISHING, HACKING, CRACKING, SNIFING, שחזור סיסמאות או כל שיטה אחרת;

3.5.4. ביצוע האזנת סתר או פגיעה בפרטיות ו/או ניסיון גישה למידע פרטי של לקוח אחר בלא קבלת אישור מפורש מאותו לקוח או כל ניסיון לקבל גישה באופן כלשהו לחשבון שאינו שלו;

3.5.5. פגיעה בשמו הטוב של אדם בניגוד לחוק איסור לשון הרע;

3.5.6. פגיעה בזכות יוצרים, זכות מבצעים, פטנטים, סימני מסחר, או כל זכות קניין כיוצא באלה, של אדם אחר, לרבות סודות מסחריים, או פרסום של מוצרים ושירותים הפוגעים בזכויות קניין כאמור;

3.5.7. שיבוש פעולתו התקינה של מחשב, שיבוש חומר מחשב, או חדירה למחשב, באמצעות "וירוס", "סוס טרויאני", "רוגלה", או כל אמצעי אחר כיוצא באלה, לרבות בניגוד לחוק המחשבים, תשנ"ה -1995 וכן גישה לאזורים אסורים בשרת, חיטוט, שימוש או סריקת מערכות ונתונים;

3.5.8. הפצה אסורה של דואר אלקטרוני (דואר זבל/ ספאם) ו/או משלוח כמות גדולה של ממסרים, בהן כתובת האינטרנט (IP) למנועי חיפוש או אינדקסים אחרים, בניסיון להשיג דרוג טוב יותר במנוע החיפוש או האינדקס ואשר גורר תלונה מצד מנהלי אתר מנוע החיפוש ו/או האינדקס;

3.5.9. פעולה המפרה התחייבות אחרת על פי כל דין או על פי הסכם;

3.5.10. בכפוף לכל דין, הלקוח מתחייב לפקח על התכנים המועלים על שרתי הלקוח במסגרת השירותים הניתנים לו, על ידי עובדיו או כל אדם אחר מטעמו, ולשאת במלוא האחריות על פי כל דין לתכנים אלה. יובהר כי נותן השירות אינו מקיים פיקוח כלשהו על התכנים שמעלה הלקוח.

3.5.11. במקרה של חשש להפרת הוראות אלה על ידי הלקוח יהא רשאי נותן השירות להשהות ו/או לבטל את השירותים ללקוח לאלתר וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר השמור לו בהתאם לכל דין ו/או הסכם. מובהר כי אין בהטלת הגבלת שימוש בחשבון לקוח, לרבות משווק משנה ו/או משתמשיו בכדי להוות עילה לפיצוי ו/או שיפוי ו/או החזר כספי מכל סוג מטעם נותן השירות.

4. חומר למבוגרים בלבד

בהתאם לדרישות מערכת מיוחדות בכל הנוגע לאתרים הקשורים בתעשיית הסקס והפורנוגרפיה, הפעלת אתרי סקס או אתרים הקשורים לסקס אסורה בהחלט.

הנוגע קשור גם לאתרים המבצעים קישורים לאתרים אחרים הכוללים חומר פורנוגרפי במקום אחר.

האמור בשורות הנ"ל נכון גם לכל פעילות שאינה חוקית והקשורה לפורנוגרפיה אם באופן ישיר או בעקיפין.

5. קניין רוחני

5.1.כל זכויות הקניין הרוחני של נותן השירות, האתר והשירותים הניתנים על ידו, לרבות כתובות האתר, קוד המקור של האתר, התמונות, בסיסי הנתונים, פרטי מוצרי נותן השירות, וכן כל פרט הקשור בהפעלתו הינם רכושו וקניינו הבלעדיים של נותן השירות ו/או של צדדים שלישיים אשר העניקו לנותן השירות רישיון שימוש בהם.

5.2. אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לתרגם למכור או לשווק מידע כלשהו מן האתר, שרתי נותן השירות ובסיסי הנתונים שלו (לרבות תמונות, טקסט, סימני מסחר, שם המותג, קוד המקור, בסיס הנתונים, רשימת מוצרים וכיו"ב). יובהר ויודגש כי האמור מתייחס גם לפרסום ו/או שימוש בכל האמור לעיל במסגרת אתר אינטרנט אחר כלשהו ו/או איסוף, באמצעות תוכנות ו/או אמצעים אחרים, והפצת נתונים מתוך האתר, שרתי נותן השירות ובסיסי הנתונים שלו, באופן מסחרי ו/או פרטי.

5.3. התכנים והמידע אשר יועלו לשרתים על ידי הלקוח הינם קניינו הבלעדי של הלקוח אולם, הלקוח נותן לנותן השירות הרשאה לעשות בתכנים אלו כל פעולה הדרושה לשם מתן השירותים, לרבות העתקה לצורך גיבוי, הטמנה (Caching), וכל פעולה אחרת שתהיה נחוצה לפי שיקול דעת נותן השירות, ומבלי שנותן השירות מתחייב לבצע אילו מןפעולות אלה.

5.4.מובהר כי נותן השירות לא יאפשר שימוש בשרתיו לצורך ניצול זכויות יוצרים. כל עבודה המעוגנת בזכויות יוצרים, קטעי שמע, וידאו, מוזיקה, או כל חומר אחר הנושא זכויות יוצרים, אשר יופעל על שרתי נותן השירות או שיהיו אליו קישורי אינטרנט כלשהם.

5.5. תוכניות פריצה, תוכנות שאינן חוקיות, תוכנות פיראטיות, תכוניות לניטרול הגנות וסיסמאות בתוכנות וכל חומר אשר מוגדר כתוכן אסור על ידי רשויות השלטון, אסור בתוקף. כמו כן, כל קישור לאתרים הכוללים חומר מסוג זה, או המסבירים איך או כיצד לגשת לחומר מסוג זה, אסורים בהחלט, והפעלתם על השרת תהווה הפרה בוטה של הסכם זה אשר תזכה את נותן השירות בזכות לסגירת חשבון מיידית של הלקוח וללא כל התראה מוקדמת.

6. אבטחה

6.1. הפרה של מערכות ההגנה הקיימות בחוות השרתים או בשרתים עצמם או במחשבי נותן השירות או במחשבי לקוחותיו, אסורים בהחלט ועשויים להוות עבירה אזרחית או פלילית בהתאם. דוגמאות להפרת מערכות הגנה, הן (לא בלבד): גישה לאזורים אסורים בשרת, חיטוט, שימוש או סריקת מערכות ונתונים אסורה בהחלט. כל ניסיון לביצוע הונאות אינטרנט מכל סוג שהוא, וביניהן, שיחזור סיסמאות, SNIFFING, HACKING, CRACKING, או כל שיטה אחרת שמוזכרת או שאינה מוזכרת בזאת אסורה ומהווה עבירה פלילית. כל ניסיון לביצוע אחת מהפעולות הנ"ל על ידי הלקוח נגד לקוחות נותן השירות האחרים או למשתמשי אינטרנט אחרים שאינם לקוחות נותן השירות באמצעים אותם מספק לו נותן השירות, ישמשו עילה לסגירת חשבון מיידית וללא כל התראה מוקדמת.

6.2. כל נתון ו/או מידע של הלקוח המאוחסן על שרתי נותן השירות הינו באחריותו המלאה של הלקוח. הלקוח אחראי לתקינות ושלמות ואמינות הנתונים שלו, ולגיבוי תקין. נותן השירות אינו אחראי להמצאות המידע, תקינותו או שלמותו, ואינו אחראי לאובדנו בשום מקרה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, נותן השירות אינו אחראי לאבטחת מידע, להגנה או לגיבוי הנתונים שנשמרו בשרתיו על ידי הלקוח או עבורו בין ששירות זה הוזמן מנותן השירות ובין שלא הוזמן ממנו, וכן לנתונים המועברים במסגרת השירותים, ולכל נזק/אובדן/הוצאה או נזק עקיף, שייגרמו כתוצאה מכך ללקוח, לרבות עקב חדירה של גורם בלתי מורשה למידע של הלקוח בשרתי נותן השירות, ולרבות השחתה, חשיפה, או מחיקה של נתונים.

6.3. נותן השירות מספק, כשירות למשתמש בלבד ומבלי שחלה עליו חובה כלשהי בעניין, שירות גיבוי אתרים הכפוף למדיניותו ולמגבלות טכנולוגיות שונות. מובהר כי אין בכך כדי להטיל על נותן השירות כל אחריות שהיא בגין כשל בגיבוי מכל סוג שהוא וכפועל יוצא, לכל נזק שיגרם לאתר ו/או ללקוח ו/או לכל צד שלישי, במישרין או בעקיפין.

6.4. במידה ואתר הלקוח כולל שירות סליקת כרטיסי אשראי, על הלקוח לוודא כי האתר עומד בתקנים המחמירים לעניין זה – תקן PCI .

6.5. הלקוח יישא בכל נזק/הוצאה/אובדן או נזק עקיף שייגרמו לנותן השירות ו/או ללקוחותיו כתוצאה מאי נקיטת אמצעי הגנה מתאימים. כמו כן, נותן השירות שומר לעצמו את הזכות המלאה למחוק או להסיר כל מידע לאחר סיום ההתקשרות עם הלקוח.

7. תוכניות CGI \ PHP \ ASP

השימוש בתוכניות cgi, asp, php מותרות, בהתאם לסוג השירות הניתן ללקוח ולשרת עליו תותקן התוכנית. עם זאת, היה וניצול משאבי מערכת ישפיע על תיפקוד השרתים או על פעילות אתרים אחרים בשרת או שבעקבות זאת תיגרם בעיה כלשהי בחוות השרתים, הדבר יגרור סגירת אפשרות השימוש בסקריפטים השונים במחיצה המוקצית ללקוח, והדבר אף עשוי לגרור סגירת חשבון מיידית וללא כל הודעה מוקדמת.

8. תעבורת נתונים ואחסון

8.1. נותן השירות מאפשר ללקוחותיו לבצע תעבורת נתונים בהתאם לפירוט המופיע בחבילות השונות באתר. תעבורת הנתונים מוגבלת ומתייחסת למסמכי רשת סטנדרטיים (html, asp, php, jpeg, gif, php, cgi, pl) כמו גם לשאר סוגי הקבצים, כגון: (zip, mp3, mpeg, exe, ra, rm וכו' ).

תחת שרת שיתופי לא יוקצו ללקוח מעל 64MB זכרון ו/או 5% CPU ממשאבי השרת, אלא אם נותן השירות הסכים על תנאים אחרים ואישר זאת בכתב.

8.2. במקרה של חריגה מנפח התעבורה המוקצה לחשבון הלקוח, הלקוח יקבל התראה מנותן השירות למחיקה של קבצים או הרחבת החבילה. הרחבת החבילה כאמור תלווה בעלות של 5 ₪ כולל מע"מ לחודש בגין כל 1GB (או חלק מכך) של תעבורה עודפת.

8.3. במקרה של חריגה משטח האחסון המוקצה לחשבון הלקוח, הלקוח יקבל התראה מנותן השירות למחיקה של קבצים או הרחבת החבילה. הרחבת החבילה כאמור תלווה בעלות של 30 ₪ כולל מע"מ לחודש בגין כל 100GB (או חלק מכך) של אחסון עודף.

8.4. ללקוח שמורה הזכות להודיע לנותן השירות בכתב כי אינו מעוניין בחיובים נוספים בגין חריגה ממכסת נפח התעבורה ו/או שטח האחסון כאמור בסעיף זה לעיל, ובמקרה זה – שמורה לנותן השירות הזכות להשעות ו/או להשהות את חשבון הלקוח במקרה של חריגה כאמור. מובהר כי אין בהטלת הגבלת שימוש בחשבון לקוח, לרבות משווק משנה ו/או משתמשיו בכדי להוות עילה לפיצוי ו/או שיפוי ו/או החזר כספי מכל סוג מטעם נותן השירות.

8.5. נותן השירות לא מספק שירותי אחסון אתרים לאתרים המשדרים וידאו בצפייה ישירה, רדיו, מוזיקה, או כל סוג של streaming אשר עלול להוות הפרה של זכויות יוצרים. ובכל מקרה של תביעה מצד שלישי בגין הפרת זכויות יוצרים, יהא נותן השירות פטור מכל חובה או אחריות וכל האחריות הנובעת מתביעה כאמור תחול באופן מלא ובלעדי על הלקוח. מובהר כי הלקוח מתחייב לשפות את נותן השירות בגין כל סכום שייפסק נגדו במקרה כאמור.

9. פרסומות אימייל מסחריות – SPAM

9.1. שליחת הודעות אימייל פירסומיות או בכמות מסחרית, באמצעות או דרך שרתי נותן השירות ללקוחותיו, וכן שימוש בכתובות אימייל המצויות תחת שרתי נותן השירות באופן כללי, אסורה בהחלט.

9.2. אין להשתמש בשירות הדוא"ל למטרת משלוח "דואר זבל" (spam), מכתבי שרשרת ושאר מרעין, בניגוד להוראות חוק התקשורת ו/או כל חוק אחר. משלוח דבר פרסום באמצעות שירות הדוא"ל שייעשה בניגוד לחוק יגרור סנקציות מצד נותן השירות וכן יחייב את הלקוח בפיצוי נותן השירות בגין כל נזק שיגרם לו

9.3. שימוש בשרת ISP (הספק) כלשהו לצורך שליחת הדואר אינה פוטרת את הלקוח מאחריות בכל הנוגע לשימוש בכתובות דואר אלקטרוני הקיימות תחת השרת. שימוש בכתובת דואר אלקטרוני לאמצעים שאינם טהורים ואשר עשויים להוות מטרד לצד ג' יהוו הפרה בוטה של תנאי שימוש אלו ועשויים לגרור סגירת החשבון לצמיתות ובאופן מיידי.

9.4. כמות שליחת הדואר בקבוצות דרך האתר מוגבלת ל-100 מיילים ביממה, ובכל מקרה לא יותר מ-25 אימיילים בשעה. משלוח רשימות תפוצה גדולות מהנ"ל באמצעות סקריפטים או בכל דרך אחרת, דרך השרת, אסורה בהחלט.

9.5. אין להשתמש בשירות הדוא"ל במטרה ו/או תוך יצירת מצגי שווא, הטעיית אדם, הזדהות או התחזות לאדם אחר וכיוצ"ב ו/או תוך פגיעה בזכויות יוצרים, בקניין רוחני ו/או בכל זכות אחרת של צד שלישי ו/או תוך פגיעה בשירותי מחשב או דוא"ל של צד שלישי, לרבות נותן השירות בעצמו.

9.6. למען הסר ספק, מובהר כי נותן השירות לא יישא בכל אחריות, ולו המועטה ביותר, במקרה שבו תחול חבות או אחריות כלשהי על נותן השירות עקב הפצת אימיילים על ידי הלקוח באופן האסור על פי כל דין ו/או באופן המנוגד למפורט בתקנון זה, הלקוח מתחייב לשפות את נותן השירות בגין כל סכום שייפסק נגדו במקרה כאמור.

10. קניין רוחני וזכויות יוצרים

10.1. נותן השירות הוא בעל הזכויות ובעלת הקניין הבלעדי בכל תוסף ו/או יישום אשר פותח על-ידו וניתן ללקוח לשימוש בלבד בדרך של רישיון בלתי ייחודי, ובאופן זמני בלבד.

10.2. הלקוח מתחייב בזאת, שלא להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או להעביר ו/או להעניק זכויות ומעין זכויות לכל גורם אחר, בתוספים ו/או ביישומים כמפורט לעיל ובכל קניין רוחני שבבעלות נותן השירות וניתן ללקוח לשימוש בלבד בדרך של רישיון בלתי ייחודי.

11. עריכת תנאי שימוש

נותן השירות שומר לעצמו את הזכות לערוך את תנאי השימוש, לשנותם, להוסיף עליהם או למחוק מתוכם סעיפים מסויימים על פי שיקול דעתו הבלעדי, והכל בפרסום תקנון מעודכן בהתאם באתר נותן השירות. מובהר כי נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

12. מדיניות תשלום

12.1. חשבון לקוח ייפתח בהתאם לביצוע תשלום מראש בכל אחד מאפיקי התשלום המוגדרים על ידי נותן השירות. למרות שלנותן השירות הזכות לבצע שינויים במחירים עבור כל שירותיו בכל עת, הרי שהמחירים מובטחים לתקופה ששולמה מראש.

12.2. השירות הניתן על ידי נותן השירות והתמורה בגינו הינם לשנה, החל מיום פתיחת החשבון.

12.3. הלקוח מתחייב לשלם את כל התשלומים להם יידרש בגין השירותים אשר יסופקו לו על ידי נותן השירות במלואם ובמועדם. אי ביצוע תשלום כאמור יקנה לנותן השירות את הזכות, להשעות ו/או להפסיק את מתן השירותים ללקוח לאלתר, וזאת מלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לנותן השירות.

12.4. המחיר עבור השירותים המסופקים על ידי נותן השירות מתפרסם באתר נותן השירות ומתעדכן מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של נותן השירות. התעריף שיחול על מתן השירות ללקוח יהיה התעריף הנקוב במועד הזמנת השירות. עם חידוש תקופת השירות, יחול התעריף שפרסם נותן השירות, שיהיה בתוקף באותו מועד. כל המחירים הינם בשקלים חדשים כולל מע"מ כחוק, אלא אם צוין אחרת.

12.5. עם מועד סיום תקופת השירותים הניתנים על ידי נותן השירות, יושהה חשבון הלקוח ל-30 יום ולאחריהם יימחק חשבון הלקוח משרתי נותן השירות, אלא אם ביקש הלקוח להאריך את תוקף השירותים כאמור.

12.6. לקוח רשאי לבטל את השירותים הניתנים לו ע"י נותן השירות בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב, על ההודעה לכלול שם מלא של הלקוח, השירות אותו מבקש הלקוח לבטל (כגון כתובת האתר), שם משתמש וסיסמא, ארבע ספרות אחרונות של מספר כרטיס האשראי. למען הסר ספק יובהר כי ביטול ההתקשרות על ידי הלקוח כאמור לא יקנה ללקוח זכות להחזר כספי כלשהוא, לרבות בגין שירותים אשר שולמו לתקופה קצובה מראש.

12.7. הלקוח מסכים כי הרשומות של נותן השירות בדבר צריכת השירותים על ידיו יהוו ראיה מכרעת לעניין התשלום עבור אותם שירותים.

12.8. נותן השירות יספק ללקוח חשבונית מס/קבלה כנגד קבלת תשלום בפועל. הלקוח מסכים לקבל חשבונית באמצעות הדואר האלקטרוני כתחליף לחשבוניות מודפסות – חשבונית ממוחשבת הכוללת חתימה דיגיטלית הינה חשבונית מאושרת על ידי רשויות המס.

13. אפשרויות תשלום

13.1. אפשרויות התשלום הן: כרטיס אשראי, העברה בנקאית, המחאה. מובהר, כי לא יינתנו שירותים כלשהם טרם פירעון מלא של התשלום עבורם, ועד לא יאוחר מ-48 שעות לאחר מכן.

13.2. סליקת כרטיסי אשראי תתבצע באמצעות חברה חיצונית (Pay-Pal). החברה החיצונית היא האחראית על אבטחת אמצעי התשלום והיא פועלת בכפוף לתקן PCI המחמיר מסוגו. נותן השירות לא שומר את פרטי אמצעי התשלום על שרתיו ומשכך, האחריות לשמירה על אמצעי התשלום, במישרין ובעקיפין, מוטלת כולה על החברה החיצונית כאמור.

14. ביטול והחזרים

14.1. נותן השירות שומר על הזכות לבטל את שירותיו ללקוח בכל עת. החלק היחסי של כל התשלומים ששולמו מראש יוחזר ללקוח במקרה שנותן השירות יממש את זכות הביטול המוקנית לו. באם סגירת החשבון הינה בשל אי קיום סעיף מסעיפי הסכם זה, הרי שלא יבוצע כל החזר כספי מלא או חלקי ללקוח והלקוח יישא בכל הוצאה מיוחדת שתיגרם לנותן השירות כתוצאה מהפרה של מדיניות השימוש כמפורט בתקנון זה.

14.2. לקוח יכול לבטל את חשבונו בכל עת, אולם דרישת ביטול מטעם הלקוח בטרם תום תקופת מתן השירותים (12 חודשים ממועד התשלום הראשון) תזכה את נותן שירות בדמי ביטול בסך %5 מסך התמורה שנותרה לתשלום בגין יתרת תקופת מתן השירותים.

14.3. בקשה לביטול מטעם הלקוח מחייבת הגשתה באימייל או בכתב ובצירוף הפרטים הבאים במלואם: כתובת האתר, שם משתמש וסיסמא, ארבע ספרות אחרונות של מספר כרטיס האשראי וכן שם ושם המשפחה של המבקש. במקרה של חברה בע"מ, ישנה חובת העברת המסמך על גבי נייר פירמה ובצירוף חותמת החברה ואישור מורשה חתימה בחברה.

14.4. לא יתבצע החזר כספי יחסי בגין שירותים המשולמים בתשלום ארוך טווח מראש, לרבות אך לא רק, שטח SSL, שטח אחסון, וכדומה.

14.5. החזר כספי, ככל שיינתן, יהא תקף אך ורק עבור לקוחות אשר רכשו חבילת אחסון אתרים ולמשווקי משנה מורשים (ריסלר). ההחזר הכספי אינו תקף בנוגע לשרתים ייעודיים, שרתי מיקום משותף, דמי ניהול, דמי התקנה, שמות דומיין שנרכשו, תכניות ושירותים אשר הותאמו אישית ללקוח וכיוצ"ב.

15. הסרת אחריות

15.1. על נותן השירות לא חלה כל אחריות מכל סוג שהיא, על מתן שירותי האינטרנט אותם הוא מספק, למרות שהוא יבצע כל שביכולתו לצורך הענקת שירותים על הצד הטוב ביותר ול- 99% זמינות שרתים ומעלה.

15.2. לא תחול על נותן השירות כל אחריות שהיא בגין כל נזק שנגרם, אילו נגרם ללקוח – מכל סיבה שהיא. כמו כן, על נותן השירות לא תחול כל אחריות בגין נזקים הנובעים ממעשה ו/או מחדל של הלקוח, בין השאר כתוצאה מעיכובים בשליחת מידע, ו\או אי הגעתו של מידע, ו\או הגעת מידע שלא ליעדו, ו\או כשל פנימי, ו\או טעויות של הלקוח.

15.3. נותן השירות אינו מתחייב לאחוזי רציפות השירות אותו הוא מעניק ללקוחותיו, או לשלמות הנתונים המאוחסנים על שרתיו או בחוות השרתים או בכל אחד ממחשבי נון השירות הקשורים בפעילותו. הלקוח אחראי לגיבוי תמידי של הקבצים המצויים תחת חשבונו.

15.4. נותן השירות אינו אחראי בכל צורה שהיא, למחיקתם של קבצי הלקוח מכל סיבה שהיא.

15.5. נותן השירות אינו אחראי לחומר הקיים בשרתיו ולא יבצע גיבויים בהתאם.

15.6. נותן השירות לא יישא באחריות כלשהי עקב גילוי חומר סודי או עקב פריצה לחשבון לקוח הממוקם על שרתי נותן השירות או מערכותיו. למען הסר ספק יודגש כי נותן השירות אינו אחראי כלפי הלקוח, לרבות כלפי צד ג' כלשהו, בכל מקרה שכתוצאה ממנו נגרם נזק כלשהו ללקוח או ללקוחותיו של הלקוח, בכל דרך. בכל מקרה, סף האחריות של נותן השירות יוגבל לעלות החודשית של השרות הניתן בלבד.

15.7. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל ולהלן, מובהר כי כל אחד מהתכנים / הפעולות המפורטים להלן הינו אסור בהחלט ומהווה הפרה יסודית של תנאי ההתקשרות עם נותן השירות:

15.7.1. משלוח דברי פרסומת שאינם עומדים בתנאי חוק התקשורת, לרבות הודעות spam או פרסום מודעות spam מכל סוג שהוא;

15.7.2. כל תוכן ו/או מעשה שיש בו כדי לעודד, לפרסם ולהפיץ משחקים אסורים ו/או הימורים בלתי חוקיים ו/או הגרלות ו/או שיטות 'פירמידה' האסורים בדין הישראלי;

15.7.3. כל תוכן ו/או מעשה שיש בו כדי לפגוע בזכויות קנייניות של צד שלישי, לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר, שמות מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים למיניהם וכיוצ"ב;

15.7.4. כל תוכן ו/או מעשה שיש בו כדי להוות "עבירת מחשב" – לרבות חדירה לחומר מחשב, העברה או שימוש בווירוסים, תוכנות עויינות, תוכנות זדוניות, רוגלות, סוסים טרויאניים, תולעים (worms), ואנדלים (vandals), יישומים שיש בהם כדי להזיק ודומיהם;

15.7.5. כל תוכן ו/או מעשה שיש בו עבירה על החוק ו/או על דין מדיני מדינת ישראל ו/או שיש בו כדי לפגוע ברגשות הציבור ו/או ברגשות ציבור מסוים מן הציבור;

15.7.6. כל תוכן ו/או מעשה שיש בו כדי לפרסם את זהותם של קטינים, לרבות תמונתם, שמם, פרטיהם, מענם או כל דרך התקשרות עימם – למעט פרסומים שנעשו על פי כל דין ובהסכמת האפוטרופוס החוקי של הקטין;

15.7.7. כל תוכן ואו מעשה אשר לדעת נותן השירות, ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי, הינו גס, מאיים, גזעני, פוגעני, מטריד, מנוגד לתקנת הציבור ולסדר הטוב, לרבות כל תוכן אשר עלול להוות עילה לתביעה אזרחית ו/או להליכים פליליים ו/או בניגוד לכל חוק ודין במדינת ישראל;

15.7.8. מובהר, כי האחריות החלה בגין עבירה על חוקי מדינת ישראל כאמור בסעיפים 16.7.1 – 16.7.7 לעיל חלה באופן מלא ובלעדי על הלקוח.

16. מידע ופרטיות

הלקוח מאשר בזאת ונותן הסכמתו כי כל מידע שיספק לנותן השירות במסגרת השימוש בתכנים השונים, לרבות פרטים אישיים כגון שם, טלפון, כתובת ודואר אלקטרוני (להלן: "מידע אישי"), ייכלל במאגרי המידע של נותן השירות, ועם אישור תנאי תקנון זה הלקוח מוסר את הסכמתו לכך.

כמו כן, הלקוח מאשר כי במהלך שימושו באתר ו/או בתכני נותן השירות יתכן וייאסף מידע אודותיו, הרגלי גלישתו באתר, שירותים ומוצרים שנרכשו על ידו באתר, הצעות ושירותים, פרסומות ונושאי עניין שלו, עמודי מידע בהם ביקר, רישום לשירותים מיוחדים המצריכים רישום, הצעות ושירותים שעניינו אותו, כתובת ה – IP שלו, סוג הדפדפן, מידע סטטיסטי נוסף וכיוצ"ב.

הלקוח מאשר כי הוא מודע לכך שלא חלה עליו כל חובה למסור מידע אישי ולאפשר את איסוף ושמירת המידע אודותיו כאמור לעיל, אולם באישור תקנון זה הלקוח מאשר כי הוא מסכים לכך.